Visa Ý du lịch

Là loại visa mà bạn sang Ý với mục đích là tham quan du lịch BẤM VÀO XEM

Visa Ý công tác

Là loại visa mà bạn sang Ý với mục đích làm việc hoặc công tác BẤM VÀO XEM

Visa Ý thăm thân

Là loại visa mà bạn sang Ý với mục đích thăm thân nhân BẤM VÀO XEM