Visa Pháp du lịch

Là loại visa mà bạn sang Pháp với mục đích là tham quan du lịch BẤM VÀO XEM

Visa Pháp công tác

Là loại visa mà bạn sang Pháp với mục đích làm công việc hoặc công tác BẤM VÀO XEM

Visa Pháp thăm thân

Là loại visa mà bạn sang Pháp với mục đích thăm thân nhân BẤM VÀO XEM