Visa Nam Phi du lịch

Là loại visa mà bạn sang Nam Phi với mục đích là tham quan du lịch BẤM VÀO XEM

Là loại visa mà bạn sang Nam Phí với mục đích là tham quan du lịch có người mời BẤM VÀO XEM

Visa Nam Phi công tác

Là loại visa mà bạn sang Nam Phí với mục đích làm việc hoặc công tác BẤM VÀO XEM