Visa Bỉ du lịch

Là loại visa mà bạn sang Bỉ với mục đích là tham quan du lịch BẤM VÀO XEM

Visa Bỉ công tác

Là loại visa mà bạn sang Bỉ với mục đích làm việc hoặc công tác BẤM VÀO XEM

Visa Bỉ thăm thân

Là loại visa mà bạn sang Bỉ với mục đích thăm thân nhân BẤM VÀO XEM