Bảng giá dịch vụ chứng minh tài chính cho người muốn xin visa mà không có điều kiện làm sổ tiết kiệm

Thời gian duy trì sổ : 1 tháng

         100,000,000                           970,000
         200,000,000                        1,140,000
         300,000,000                        1,310,000
         400,000,000                        1,480,000
         500,000,000                        1,650,000
         600,000,000                        1,820,000
         700,000,000                        1,990,000
         800,000,000                        2,186,000
         900,000,000                        2,330,000
      1,000,000,000                        2,490,000

 

Phí mượn sổ gốc : 330.000 / 1 cuốn